تصدیر (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه تصدیر ممکن است در معانی ذیل بکار رفته باشد.

تصدیر (علوم قرآنی)، موافقت آخرین لفظ فاصله با یکی از الفاظ صدر آیه
تصدیر (منطق)، از اصطلاحات علم منطق و مقدمه خطابه و متضمن اشاره به مباحث اصلی خطابه
تصدیر (علم بدیع)، از اصطلاحات علم بدیع به معنای تکرار کلمه آخر بیت در اول، در حشو یا در آخر مصراع اول همان بیت و یا در اول مصراع دوم یا در اول بیت و در نثر نیز، تکرار لفظ اول یک جمله در آخر آن


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار