تصریع (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افواژه تصریع ممکن است در یکی از معانی ذیل بکار رفته باشد.

تصریع (ادبیات فارسی)، تصریع در ادبیات فارسی به معنای عام (مصرّع‌بودن مطلع قصیده، غزل، رباعی، دوبیتی و ابیات مثنوی) و خاص (مصرع‌سازی در اثنای قصیده یا تمام قصیده و غزل)
تصریع (علم بدیع)، از محسنات لفظی بدیع و به معنای برابری عروض (آخرین تفعلۀ مصراع اول) با ضرب (آخرین تفعلۀ مصراع دوم) در وزن، اعراب و قافیه


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار