تصریف (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتصریف ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

تصریف (علوم قرآنی)، تغییر در صورت کلمه با هدف افاده معانی متفاوت
تصریف (ادبیات عرب)، تصریف (یا صرف)، بخشی از قواعد عربی در باره ساختمان و ویژگی‌ها و دگرگونی‌های کلمات بدون نظر به ساختار جمله
تصریف (واژه‌سازی)، شیوه‌ای در واژه‌سازی، جهت ظهور صورت‌های واژگانی مختلف با افزایش وندهای مختلف به ریشه‌های واژگانی گوناگون


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار