تصریف (علوم قرآنی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتغییر در صورت کلمه با هدف افاده معانی متفاوت را تصریف گویند.


تعریف

[ویرایش]

تصریف را می‌توان بر تغییرات و اضافاتی اطلاق کرد که بر ماده اصلی کلمه وارد می‌شود و قابلیت آن را در افاده معانی متنوع افزایش می‌دهد.

اقسام

[ویرایش]

این تصرفات بر دو قسم است:
۱. ایجاد صیغه‌های مختلف مثل: مصدر ، اسم زمان ، اسم مکان ، اسم فاعل ، اسم مفعول ، مقصور، ممدود و تصغیر.
۲. تغییر در کلمه به جهت معنای عارض بر آن، مثل: زیادت، حذف، ابدال ، قلب ، نقل و ادغام .

فایده تصریف

[ویرایش]

فایده تصریف را حصول معانی مختلف منشعب از معنای واحد دانسته‌اند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. زرکشی، محمد بن بهادر، البرهان فی علوم القرآن، ج۱، ص۲۹۷.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه علوم قرآنی، برگرفته از مقاله «تصریف».    جعبه ابزار