تضمین (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتضمین ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

تضمین قرآن، اقتباس بخشی از قرآن در کلام
تضمین (علوم قرآنی)، تحمل معنای فعل توسط فعل دیگر، و همچنین در اسم یا حرف
تضمین (اصول)، فهماندن معنای یک کلمه در ضمن کلمه دیگر
تضمین (علم نحو)، اصطلاحی در نحو عربی
تضمین (علم بدیع)، اصطلاحی در علم بدیع


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار