تضمین (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتضمین ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

تضمین قرآن، اقتباس بخشی از قرآن در کلام
تضمین (علوم قرآنی)، از اصطلاحات علوم قرآنی، تحمل معنای فعل توسط فعل دیگر، و همچنین در اسم یا حرف
تضمین (اصول)، از اصطلاحات علم اصول، فهماندن معنای یک کلمه در ضمن کلمه دیگر
تضمین (علم نحو)، از اصطلاحات علم نحو، دادن معنای کلمه ای به کلمه دیگر
تضمین (علم بدیع)، از اصطلاحات علم بدیع، آوردن یک مصراع یا یک بیت یا ابیاتی از شعر دیگران در ضمن شعر خود
تضمین (حقوق)، از اصطلاحات علم حقوق، اطمینان به پایبندی متعهد به انجام تعهدات


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار