تعداد آیات (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتعداد آیات ممکن است اشاره به معانی و مقالات ذیل باشد:

تعداد آیات (علوم قرآنی)، شمار آیات قرآن و اقوال در آنی
تعداد آیات مدنی، تعداد آیات مدنی و اقوال در آنی
تعداد آیات مکی، تعداد آیات مکی و اقوال در آنی
تعداد آیات الاحکام، تعداد آیات الاحکام در قرآن و اقوال در آن
تعداد آیات منسوخه، تعداد آیات منسوخه و اقوال در آن


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار