تعداد سور قرآن (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتعداد سور قرآن دارای اقوالی است و ممکن است مقالات ذیل اشاره به آن‌ها داشته باشد:

تعداد سور، شمار سوره‌های قرآن
تعداد سور مکی، شماره سوره‌های مکی
تعداد سور مدنی، شماره سوره‌های مدنی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار