تعذر وفا به عقد (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتعذر وفا به عقد ممکن است اشاره به معانی ذیل باشد:

فقه
قاعده تعذر وفا به مدلول عقد، یکی از قواعد فقهی
مصادیق قاعده تعذر وفا به عقد، مصادیق قاعده تعذر وفا به عقد در فقه

حقوق
تعذر وفا به عقد در حقوق ایران، بحث از تعذر وفا به عقد در حقوق ایران
تعذر وفا به عقد در حقوق خارجی، بحث از تعذر وفا به عقد در حقوق خارجی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار