تعریض (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتعریض ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

تعریض (علوم قرآنی)، اشاره داشتن کلام به معنایی غیر از معنای حقیقی آن
تعریض (فقه)، سربسته سخن گفتن و گوشه زدن و استعمال شده در باب نکاح و حدود
تعریض (گوشه‌زنی)، اشاره داشتن کلام به معنایی غیر از معنای حقیقی آن و استفاده شده در علوم مختلف


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار