تعمیر

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتعمیر یعنی اصلاح و مرمت زمین، ساختمان و غیر آن .
از آن به مناسبت در بابهاى مختلفى نظیر صلات، زکات، جهاد، وقف و صلح سخن رفته است.


تعمیر مساجد و مشاهد مشرفه

[ویرایش]

تعمیر مساجد
[۱] . العروة الوثقى ج۱، ص۵۹۷.
و مشاهد مشرفه مستحب است. صرف سهم (سبیل اللّه) از زکات در مصالح عمومى همچون تعمیر مدارس و پلها بنابر مشهور جایز است.

تعمیر معابد

[ویرایش]

تعمیر معابد اهل کتاب براى مسلمانان و دریافت اجرت در برابر آن مکروه است.

تعمیر ملک وقفی

[ویرایش]

ملک وقفى‏اى که نیاز به تعمیر دارد اگر واقف، مالى را جهت اصلاح و تعمیر آن معین کرده باشد، همان مال صرف تعمیر مى‏گردد، در غیر این صورت‏ براى تعمیر از محلّ درآمد وقف استفاده مى‏شود.
[۵] مهذب الاحکام ج۲۲، ص۷۹.

از آنچه براى مساجد و مشاهد مشرّفه وقف مى‏گردد، جایز است براى تعمیر آنها نیز مصرف شود.

تعمیر ملک مسترک

[ویرایش]

هرگاه ملک مشترک بین دو نفر همچون چاه، نهر، قنات و دیوار، خراب شود و یکى از آنان بخواهد آن را تعمیر کند نمى‏تواند شریکش را در تعمیر آن مجبور سازد. در اینکه اقدام بر تعمیر منوط به اجازه شریک مى‏باشد یا نه، اختلاف است.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. . العروة الوثقى ج۱، ص۵۹۷.
۲. جواهر الکلام ج۴، ص۳۴۰-۳۴۱.    
۳. جواهر الکلامن ج۱۵، ص۳۷۰.    
۴. جواهر الکلام ج۲۱، ص۳۲۲.    
۵. مهذب الاحکام ج۲۲، ص۷۹.
۶. تحریر الوسیلة ج۲، ص۷۴.    
۷. الحدائق الناضرة ج۲۱، ص۱۳۲-۱۳۴.    
۸. جواهر الکلام ج۲۶، ص۲۶۶.    
۹. جواهر الکلام ج۲۶، ص۲۷۰.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیهم السلام ج۲، ۵۴۲.    جعبه ابزار