تغابن (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتغابن ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

سوره تغابن، شصت و چهارمین سوره قرآن کریم
یوم التغابن، به معنای روز آشکار شدن زیان‌ها یکی از اسامی قیامت


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار