تغذیه با انگور (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افانگور بخاطر دارا بودن انواع ویتامین ها و مواد معدنی دیگر، دارای مواد مفید مغذی است که آن را میتواند بعنوان خوراکی و نوشیدنی برای انسان قرار دهد.


قابلیت انگور

[ویرایش]

انگور این قابلیت را دارد که برای تهیه نوشیدنی‌ها و خوراکی‌ها از آن استفاده شود.
ومن ثمرت النخیل والاعنـب تتخذون منه سکرا ورزقا حسنا..(و از ميوه درختان خرما و انگور باده مستى‌بخش و خوراكى نيكو براى خود مى گيريد قطعا در اين(ها) براى مردمى كه تعقل مى‌كنند نشانه‌اى است.) برخی مفسران گفته‌اند: مقصود از «سکرا» نوشیدنی‌ها، و مقصود از «رزقا حسنا» غذاهای تهیه شده از انگور است.
در تفسیر شریف المیزان آمده است: «و معناى جمله ((تتخذون منه سکرا و رزقا حسنا)) این است که از آنچه ذکر شد، از میوه هاى نخل و انگور چیزى مى گیرند که مانند شراب با تمام انواعى که دارد مسکر است ، و رزق پاکیزه و خوب ، از قبیل مویز و شیره و غیر ذلک از چیزهایى که آذوقه به شمار مى رود.»
وجعلنا فیها جنـت من نخیل واعنـب وفجرنا فیها من العیون• لیاکلوا من ثمره وما عملته ایدیهم افلایشکرون (و در آن زمین باغهايى از درختان خرما و تاك قرار داديم و چشمه‌ها در آن روان كرديم. •تا از ميوه آن و (از) كاركرد دستهاى خودشان بخورند آيا باز (هم) سپاس نمى‌گزارند.)برداشت مذکور بر این اساس است که کلمه «ما» به معنای الذی باشد یعنی و از آن چه دست هایشان به عمل می‌آورد مانند شیره، عصاره و... بخورید.

فلسفه آفرینش انگور

[ویرایش]

تغذیه و بهره مندی از میوه انگور و فراورده‌های دست ساخته آن، فلسفه آفرینش انگور از سوی خالق هستی بوده است.
وجعلنا فیها جنـت من نخیل واعنـب وفجرنا فیها من العیون• لیاکلوا من ثمره وما عملته ایدیهم افلایشکرون (و در آن (زمين) باغهايى از درختان خرما و تاك قرار داديم و چشمه‌ها در آن روان كرديم. •تا از ميوه آن و (از) كاركرد دستهاى خودشان بخورند آيا باز (هم) سپاس نمى‌گزارند.)
تفسیر نمونه میگوید: «چنانکه در گذشته نیز مشروحا گفته ایم مطالعات دانشمندان نشان مى دهد که مخصوصا این دو میوه داراى انواع ویتامینهاى لازم و مواد مختلف حیاتى براى بدن انسان است ، به علاوه این دو میوه در تمام طول سال به صورت تازه یا خشک قابل نگهدارى و استفاده براى تغذیه است .
((اعناب )) جمع ((عنب )) و ((نخیل )) نیز - چنانکه راغب در مفردات مى گوید - جمع ((نخل )) است ، اما با این تفاوت که ((عنب )) معمولا به خود ((انگور)) گفته مى شود، و به طور نادر به ((درخت انگور))، ولى ((نخل )) اسم براى درخت است و میوه آن ((رطب )) و ((تمر)) (خرماى تازه و خشک ) نام دارد.»

فراورده های مفید انگور

[ویرایش]

فرآورده‌های غیر مسکر از انگور، پسندیده و مفید هستند وگرنه آنچه که بعنوان مسکرات استخراج می شود حرام است.
ومن ثمرت النخیل والاعنـب تتخذون منه سکرا ورزقا حسنا...(و از ميوه درختان خرما و انگور باده مستى‌ بخش و خوراكى نيكو براى خود مى گيريد قطعا در اين(ها) براى مردمى كه تعقل میكنند نشانه ‌اى است.)

انگور ماده غذایی مفید

[ویرایش]

انگور، از مواد غذایی و محصولات خوراکی مفید و ارزشمند برای انسان است. میوه ای است سرشار از مواد مفید برای بدن انسان.
... وجنـت من اعنـب... ونفضل بعضها علی بعض فی الاکل...(و در زمين قطعاتى است كنار هم و باغهايى از انگور و كشتزارها و درختان خرما چه از يك ریشه و چه از غير يك ريشه كه با يك آب سيراب مى‌گردند و (با اين همه) برخى از آنها را در ميوه (از حيث مزه و نوع و كيفيت) بر برخى ديگر برترى میدهيم بى گمان در اين (امر نيز) براى مردمى كه تعقل میکنند دلايل (روشنى) است.)
تفسیر المیزان می فرماید: «و نیز درباره کلمه ((اکل) ) گفته : این کلمه به معنای چیز خوردنی است، که هم با ضمه کاف و هم با سکون آن خوانده می‌شود، خدای تعالی فرمود: ((اکلها دائم) ) و ((اکله) ) برای مره است به معنای یک بار خوردن و ((اکله) ) بر وزن لقمه است.
و معنای آیه این است که : دلیل اینکه گفتیم نظام جاری در عالم قائم به تدبیر مدبری است که خود جزء عالم نیست، و همه اشیاء بالطبع در برابرش خاضعند، و بر وفق مشیت او و آنطور که او بخواهد سیر می‌کنند، این است که در زمین قطعه‌هایی هست نزدیک بهم و همسایه هم که خاکش از نظر طبع شبیه بهم است و در آنها باغهای انگور می‌روید که خود از میوه‌هایی است که از نظر شکل و رنگ و طعم و درشتی و ریزی و لطافت و خوبی بسیار با هم مختلفند، و همچنین حاصلهایی می‌روید که جنس و صنف آنها مختلف است، گندم و جو این محل با گندم و جوی محل دیگر مختلف است. و نیز خرما می‌روید که بعضیها مثل همند، و از یک ریشه جوانه می‌زنند، و بعضی مثل هم نیستند، با اینکه زمین یکی است و همه از یک آب مشروب می‌شوند، و ما بعضی را بر بعضی بخاطر مزیت مطلوبی که در صفات آنست برتری دادیم....
از بیانی که گذشت این معنا روشن گردید که اگر اختلاف در ((اکل) ) را به خدای تعالی نسبت داده و فرموده : ما برتری دادیم بعضی را بر بعضی در ((اکل) ) بدون اینکه اسمی از واسطه این اختلاف و یا وسائط آن ببرد.»
واضرب لهم مثلا رجلین جعلنا لاحدهما جنتین من اعنـب... • کلتا الجنتین ءاتت اکلها ولم تظـلم منه شیـا...(و براى آنان آن دو مرد را مثل بزن كه به يكى از آنها دو باغ انگور داديم و پيرامون آن دو (باغ) را با درختان خرما پوشانديم و ميان آن دو را كشتزارى قرار داديم. •هر يك از اين دو باغ محصول خود را (به موقع) مى‌داد و از (صاحبش) چيزى دريغ نمی‌ورزيد و ميان آن دو (باغ) نهری روان كرده بوديم.)
فانشانا لکم به جنـت من نخیل واعنـب لکم فیها فوکه کثیرة ومنها تاکلون (پس براى شما به وسيله آن باغهايى از درختان خرما و انگور پديدار كرديم كه در آنها براى شما ميوه‌ هاى فراوان است و از آنها میخوريد.)
مجمع البیان در تفسیر این آیه از سوره مؤمنون میگوید: « (فانشانا لکم) ‌ای: احدثنا وخلقنا لنفعکم (به) ‌ای: بسبب هذا الماء (جنات من نخیل واعناب لکم) یا معاشر الخلق (فیها فواکه کثیرة) تتفکهون بها (ومنها تاکلون) وانما خص النخل والاعناب، لانها ثمار الحجاز من المدینة، والطائف، فذکرهم سبحانه بالنعم التی عرفوها.»
وجعلنا فیها جنـت من نخیل و اعنـب... • لیاکلوا من ثمره...(و در آن (زمين) باغهايى از درختان خرما و تاک قرار داديم و چشمه‌ ها در آن روان كرديم. •تا از میوه آن و (از) كاركرد دستهاى خودشان بخورند آيا باز (هم) سپاس نمی‌گزارند.)
فلینظر الانسـن الی طعامه• وعنبا وقضبا (پس انسان بايد به خوراك خود بنگرد. •و انگور و سبزى.)

پانویس

[ویرایش]
 
۱. نحل/سوره۱۶، آیه۶۷.    
۲. طبرسی، فضل بن حسن، تفسیر مجمع البیان، ج۶، ص۱۷۵.    
۳. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه موسوی همدانی، ج۱۲، ص۴۲۰.    
۴. یس/سوره۳۶، آیه۳۴.    
۵. یس/سوره۳۶، آیه۳۵.    
۶. طبرسی، فضل بن حسن، تفسیر مجمع البیان، ج۸، ص۲۷۱.    
۷. یس/سوره۳۶، آیه۳۴.    
۸. یس/سوره۳۶، آیه۳۵.    
۹. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۱۸، ص۳۷۴.    
۱۰. نحل/سوره۱۶، آیه۶۷.    
۱۱. رعد/سوره۱۳، آیه۴.    
۱۲. طباطبایی، محمدحسین، المیزان فی تفسیر القرآن، ترجمه موسوی همدانی، ج۱۱، ص۳۹۹-۴۰۰.    
۱۳. کهف/سوره۱۸، آیه۳۲.    
۱۴. کهف/سوره۱۸، آیه۳۳.    
۱۵. مؤمنون/سوره۲۳، آیه۱۹.    
۱۶. طبرسی، فضل بن حسن، تفسیر مجمع البیان، ج۷، ص۱۸۲.    
۱۷. یس/سوره۳۶، آیه۳۴.    
۱۸. یس/سوره۳۶، آیه۳۵.    
۱۹. عبس/سوره۸۰، آیه۲۴.    
۲۰. عبس/سوره۸۰، آیه۲۸.    


منبع

[ویرایش]

مرکز فرهنگ و معارف قرآن، فرهنگ قرآن، ج۵، ص۳۰۱، برگرفته از مقاله «تغذیه با انگور ».    


رده‌های این صفحه : انگور | موضوعات قرآنی
جعبه ابزار