تغلق شاه دوم

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتغلق شاه دوم، چهارمین سلطان سلسله تغلقیه یا همان خاندان تغلق تیمور می‌باشد.


سلطنت

[ویرایش]

نواده فیروز شاه، تغلق، پسر فتح‌خان با عنوان سلطان غیاث‌الدین تغلق شاه دوم (سل‌ ۷۹۰-۷۹۱ق/۱۳۸۸-۱۳۸۹م) به سلطنت نشست.
[۱] سیهرندی، یحیی، تاریخ مبارک شاهی، ج۱، ص۱۴۱، به کوشش محمد هدایت حسین، کلکته، ۱۹۳۱م.
[۲] نهاوندی، عبدالباقی، مآثر رحیمی، ج۱، ص۳۸۱، به کوشش محمد هدایت حسین، کلکته، ۱۹۲۵م.


وفات

[ویرایش]

اما جوانی و بیمناکیِ وی از بحران‌های سیاسی، او را به اخذ تصمیمات نادرست واداشت و این خود به آشفتگی اوضاع افزود، تا جایی که ابوبکر، دیگر نواده فیروز تغلق شاه با مشارکت ملک رکن‌الدین نایب وزیر و امرای دیگر علیه سلطان طغیان کردند و سلطان که غافل‌گیر شده بود، به هنگام گریز از دهلی به دست مخالفان کشته شد. مدت سلطنت او را به اختلاف بین ۵ تا ۶ ماه و چند روز دانسته‌اند.
[۳] سیهرندی، یحیی، تاریخ مبارک شاهی، ج۱، ص۱۴۳، به کوشش محمد هدایت حسین، کلکته، ۱۹۳۱م.
[۴] فرشته، محمدقاسم، تاریخ، ج۱، ص۱۵۱، لکهنو، ۱۸۶۴م.
[۵] نهاوندی، عبدالباقی، مآثر رحیمی، ج۱، ص۳۸۲، به کوشش محمد هدایت حسین، کلکته، ۱۹۲۵م.
[۶] Haig W،» The Reign of Fīrūz Tughluq… «،ص۱۸۹-۱۹۰، ibid.


فهرست منابع

[ویرایش]

(۱) سیهرندی، یحیی، تاریخ مبارک شاهی، به کوشش محمد هدایت حسین، کلکته، ۱۹۳۱م.
(۲) فرشته، محمدقاسم، تاریخ، لکهنو، ۱۸۶۴م.
(۳) نهاوندی، عبدالباقی، مآثر رحیمی، به کوشش محمد هدایت حسین، کلکته، ۱۹۲۵م.
(۴) Haig W،» The Reign of Fīrūz Tughluq… «، ibid.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. سیهرندی، یحیی، تاریخ مبارک شاهی، ج۱، ص۱۴۱، به کوشش محمد هدایت حسین، کلکته، ۱۹۳۱م.
۲. نهاوندی، عبدالباقی، مآثر رحیمی، ج۱، ص۳۸۱، به کوشش محمد هدایت حسین، کلکته، ۱۹۲۵م.
۳. سیهرندی، یحیی، تاریخ مبارک شاهی، ج۱، ص۱۴۳، به کوشش محمد هدایت حسین، کلکته، ۱۹۳۱م.
۴. فرشته، محمدقاسم، تاریخ، ج۱، ص۱۵۱، لکهنو، ۱۸۶۴م.
۵. نهاوندی، عبدالباقی، مآثر رحیمی، ج۱، ص۳۸۲، به کوشش محمد هدایت حسین، کلکته، ۱۹۲۵م.
۶. Haig W،» The Reign of Fīrūz Tughluq… «،ص۱۸۹-۱۹۰، ibid.


منبع

[ویرایش]

دانشنامه جهان اسلام، بنیاد دائرة المعارف اسلامی، برگرفته از مقاله «تغلقیه»، شماره ۳۶۶۶.    
دانشنامه بزرگ اسلامی، مرکز دائرة المعارف بزرگ اسلامی، برگرفته از مقاله «خاندان تغلق تیمور»، شماره۶۰۰۶.    جعبه ابزار