تغلیب (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتغلیب ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

تغلیب (فقه)، غلبه دادن حکمى بر حکمى دیگر در یک موضوع
تغلیب (علوم قرآنی)، جمع بین دو چیز و اطلاق حکم اختصاصی یکی از آن‌ها بر مجموع


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار