تغیر (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتغیر ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

تغیر (فقه)، دگرگونى در اوصاف و غیر آن
تغیر (فلسفه)، اصطلاحی فلسفی به معنای انتقالِ چیزی از حالتی به حالتی دیگر و تبدل صفاتِ موصوف
تغیر تدریجی، خروج تدریجی شیء از قوه به فعل
تغیر دفعی، اصطلاحی در فلسفه اسلامی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار