تفت (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتفت ممکن در معانی ذیل به کار رفته باشد:

شهر تفت، شهری در استان یزد
شهرستان تفت، شهرستانی در استان یزد


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار