تفرشی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتفرشی ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

فیض‌الله بن عبدالقاهر تفرشی، معروف به میرفیض اللّه، محدّث و فقیه شیعی قرن یازدهم
• ‌مصطفی بن حسین تفرشی، رجالی و اصولی و فقیه امامی در سده دهم و یازدهم
میرزا عباس‌خان تفرشی قوام‌الدوله، از وزرای دورۀ ناصرالدین شاه قاجار
سید میر مصطفی حسینی تفرشی، از اکابر علمای شیعه در قرن یازدهمرده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار