تفریق (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتفریق ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

تفریق (فقه)، افتراق به معنای پراکندگى و از یکدیگر جدا شدن و بحث شده در ابواب مختلف فقهی
تفریق (ادبی)، جدایی انداختن میان چند چیز از یک جنس
تفریق (منطق)، یکی از اصطلاحات به‌کار رفته در علم منطق به معنای یکی از اسباب اکتساب معرِّف


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار