تفسیر آیات الائمه (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتفسیر آیات الائمه ممکن است عنوان برای کتاب‌های ذیل باشد:

تفسیر آیات الائمه (حکیم)، اثـر میرزا علی‌نقی (م ۱۲۹۷ ق) فرزند مولی رضا بن محمدامین همدانی حکیم، ریاضی‌دان، متبحر در علوم غریبه و از علمای عصر خویش
تفسیر آیات الائمه (لاریجانی)، اثر سیدمحمدعلی (م ۱۳۲۱ ق) فرزند سیدمهدی حسینی تهرانی لاریجانی نیاکی معروف به تیر فروش، حکیم متاله، از علمای تهران


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار