تفسیر آیة الکرسی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتفسیر آیة الکرسی ممکن است عنوان برای کتاب‌های ذیل باشد:

تفسیر آیة الکرسی (استرآبادی)، اثـر سید محمد فرزند سیدحسین معروف به فخرالدین حسینی استرآبادی امامی، از فلاسفه و مفسران شیعه در عصر صفوی
تفسیر آیة الکرسی (خفری)، اثـر شیخ شمس‌الدین محمد فرزند احمد خفری حکیم و مفسر محقق، از ائمه فتوی و هیئت و نجوم و شاگرد صدرالدین محمد دشتکی
تفسیر آیة الکرسی (یمانی)، اثـر شـیـخ مـؤتمن الدوله ابوالفضل یمانی از علماء و مـشاهیر مؤرخین شیعه در هندوستان حکیم متکلم


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار