تفسیر آیه نور (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتفسیر آیه نور ممکن است عنوان برای کتاب‌های ذیل باشد:

تفسیر آیه نور (دیلمانی)، اثر محمد شریف (زنده در ۱۱۰۰ ق) فرزند ابورضا دیلمانی از علمای عصر خویش
تفسیر آیه نور (تهرانی)، اثر شیخ هادی تهرانی (۱۲۵۳ - ۱۳۲۱ ق) فرزند محمدامین تهرانی نجفی، از علما و ائمه فتوی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار