تفسیر آیه نور (تهرانی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتفسیر آیه نور اثر شیخ هادی تهرانی (۱۲۵۳ - ۱۳۲۱ ق) فرزند محمدامین تهرانی نجفی، از علما و ائمه فتوی که صاحب آراء فلسفی خاص بود.


معرفی اجمالی کتاب

[ویرایش]

‌این تفسیر در یک مجلد به زبان عربی و شیوه حکمی اختصاص به تفسیر آیه ۳۵ سوره نور اللّه نور السموات و الارض یافته است.
در تهران در ۱۳۱۹ ق چاپ سنگی گردیده است.
[۲] موسوی اصفهانی، سیدمحمدمهدی، احسن الودیعه، ج۱، ص۱۶۶.
[۵] خرمشاهی، بهاءالدین، تفسیر و تقاسیر جدید، ص۱۷۴.
[۷] امینی، محمدهادی، معجم رجال الفکر، ص۲۹۵.
[۹] شفیعی، محمد، مفسران شیعه، ص۱۹۵.
[۱۰] مشار، خانبابا، مؤلفین کتب چاپی فارسی و عربی، ج۶، ص۷۰۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. نور/سوره۲۴، آیه۳۵.    
۲. موسوی اصفهانی، سیدمحمدمهدی، احسن الودیعه، ج۱، ص۱۶۶.
۳. امین، سیدمحسن، اعیان الشیعة، ج۱۰، ص۲۳۳.    
۴. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعة، ج۴، ص۳۳۴.    
۵. خرمشاهی، بهاءالدین، تفسیر و تقاسیر جدید، ص۱۷۴.
۶. زرکلی، خیرالدین، الاعلام، ج۳، ص۲۳۲.    
۷. امینی، محمدهادی، معجم رجال الفکر، ص۲۹۵.
۸. کحاله، عمررضا، معجم المؤلفین، ج۱۲، ص۸۴.    
۹. شفیعی، محمد، مفسران شیعه، ص۱۹۵.
۱۰. مشار، خانبابا، مؤلفین کتب چاپی فارسی و عربی، ج۶، ص۷۰۹.


منبع

[ویرایش]
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «تفاسیر قرن چهاردهم»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۶/۱۵.    


جعبه ابزار