تفسیر ادبی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتفسیر ادبی ممکن است در معانی ذیل به کار رفته و یا عنوان برای کتاب‌های ذیل باشد:

مقالات
تفسیر ادبی (علوم قرآنی)، تفسیری مشتمل‌ بر مباحث‌ زبانی و ادبی قرآن‌ ، مانند لغت‌، اِعراب‌ و بلاغت‌
تفسیر ادبی سنتی، تفسیر قرآن با لحاظ کردن فرهنگ و ادب مردم عصر نزول
تفسیر ادبی معاصر، تفسیر قرآن با نظرداشت فرهنگ و ادب مردم عصر نزول
انواع تفسیر ادبی، تفسیر قرآن کریم مبتنی بر علوم ادبی و فرهنگ و ادبیات مردم عصر نزول

کتاب‌ها
تفسیر ادبی قرآن (اسلامی پناه)، تألیف مهدی اسلامی پناه یزدی از علمای معاصر


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار