تفسیر المبین (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتفسیر المبین ممکن است عنوان برای کتاب‌های ذیل باشد:

تفسیر المبین (مغنیه)، تألیف محمدجواد مغنیه، از جمله مفسران بزرگ معاصر شیعی
تفسیر المبین (کاشانی)، اثـر نورالدین محمد (زنده در ۱۱۱۵ ق) فرزند شاه مرتضی بن محمد مؤمن بن مرتضی کاشانی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار