تفسیر الناسخ و المنسوخ (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتفسیر الناسخ و المنسوخ ممکن است عنوان برای کتاب‌های ذیل باشد:

تفسیر الناسخ و المنسوخ (ابن سلامه)، اثـر ابوالقاسم هبة اللّه نحوی بغدادی از مفسران و اکابر قراء شیعه
تفسیر الناسخ و المنسوخ (ابوالحسن دارم)، اثـر دارم بن قبیضه، از مفسران امامیه و از اصحاب


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار