تفسیر برقی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتفسیر برقی ممکن است عنوان برای تفاسیر ذیل باشد:

تفسیر برقی صغیر، اثر شیخ احمد بن محمد بن خالد برقی از قراء شهر قم از محدثین امامیه و مفسرین شیعه
تفسیر برقی کبیر، اثر محمد بن خالد برقی، از ائمه حدیث و تفسیر و علمای شیعه و ثقات اصحاب


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار