تفسیر بلاغی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتفسیر بلاغی ممکن است در معانی ذیل به کار رفته و یا عنوان برای کتاب‌های ذیل باشد:

تفسیر بلاغی (گرایش تفسیری)، یکی از شاخه های تفسیر ادبی، تفسیری درایی بر پایه تحلیل بلاغی آیات قرآن
تفسیر بلاغی (علامه بلاغی)، آلاءُ الرَّحمن ‌فی ‌تَفْسیرِ الْقُرآن، تفسیری ناتمام به زبان عربی، تألیف محمدجواد بن ‌حسن بلاغی نجفی، مفسر، فقیه و متکلّم شیعی و امامی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار