تفسیر تستری (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتفسیر تستری ممکن است عنوان برای کتاب‌های ذیل باشد:

تفسیر تستری (سهل تستری)، تفسیری عرفانی، اثر سهل بن عبدالله تستری از ائمه صوفیه و اکابر متکلمین عصر خود
تفسیر تستری (نورالله تستری)، اثر سیدضیاءالدین یا جمال‌الدین نوراللّه، فرزند سیدشمس‌الدین محمد شاه حسینی مرعشی تستری، از علمای شیعه جد قاضی نوراللّه شوشتری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار