تفسیر حویزی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتفسیر حویزی ممکن است اشاره به کتاب‌ها و تفاسیر ذیل باشد:

تفسیر حویزی (عبدعلی حویزی)، تفسیر نور الثقلین، (تفسیر حویزی)، تالیف شیخ عبدعلی بن جمعه عروسی حویزی از علمای قرن یازدهم هجری
تفسیر حویزی (فرج‌الله حویزی)، اثر شیخ فرج‌اللّه (م ۱۱۰۰ یا ۱۱۰۳ ق) فرزند محمد حویزی حائری از علما و متکلمین شیعی


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار