تفسیر سدی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتفسیر سدی ممکن است عنوان برای کتاب‌ها و تفاسیر ذیل باشد:

تفسیر سدی صغیر، اثـر محمد سدی صغیر فـرزنـد مروان بن عبدالله بن اسماعیل سدی کبیر بن عبدالرحمن بن ابی کریمه قرشی سدی کوفی، فقیه مفسر محدث
تفسیر سدی کبیر، اثر ابومحمد اسماعیل (۱۲۷ ق) فرزند عبدالرحمن القرشی هاشمی تـابـعـی کـوفـی مـعروف به سدی کبیر، از مفسرین امامیه و از اصحاب ائمه


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار