تفسیر صفی علیشاه

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتفسیر صفی علیشاه اثر حاج میرزاحسن (۱۲۵۱ - ۱۳۱۶ ق) فرزند محمدباقر اصفهانی معروف به صفی علیشاه، از اقطاب سلسله نعمت اللهی و سرسلسله صفی علیشاهی می‌باشد.


معرفی اجمالی کتاب

[ویرایش]

تفسیر مورد بحث در دو مجلد به زبان فارسی و شیوه عرفانی و ادبی شامل تمام قرآن در بحر رمل مسدس بر وزن مثنوی مولوی است. مؤلف در تاریخ نظم آن چنین سروده است:
تاریخ من ارطلب کنی خود گویم تفسیر صفی‌هادی گمراهانم (۱۳۰۷ ق) این تفسیر را نزد صوفیان و عارفان پایگاهی است و در محافل و خانقاه‌های خویش آن را می‌خوانند و بسیار از ابیات آن را از بر می‌کنند.
این تفسیر نخست در ۱۳۰۸ ق در تهران در دو مجلد طبع گردید سپس در سال‌های ۱۳۱۷ و ۱۳۱۸ و ۱۳۲۴ ق تجدید چاپ شده است.

تفسیر دیگر مؤلف

[ویرایش]

صفی علیشاه تفسیر دیگری به نام تفسیر سوره یوسف تالیف نموده است؛ و آن را در یک مجلد به زبان فارسی به شیوه عرفانی و بر مذاق اهل تصوف نثرا تفسیر و تاویل نموده که در ۱۳۲۰ ق در تهران چاپ سنگی گردیده است.
[۲] مشار، خانبابا، مؤلفین کتب چاپی فارسی و عربی، ج۲، ص۵۱۷.
[۳] مشار، خانبابا، فهرست کتابهای چاپی فارسی، ج۱، ص۱۳۹۵.
[۴] شفیعی، محمد، مفسران شیعه، ص۱۸۶.
[۵] خرمشاهی، بهاءالدین، تفسیر و تفاسیر جدید، ص۱۷۹.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعة، ج۴، ص۲۷۹.    
۲. مشار، خانبابا، مؤلفین کتب چاپی فارسی و عربی، ج۲، ص۵۱۷.
۳. مشار، خانبابا، فهرست کتابهای چاپی فارسی، ج۱، ص۱۳۹۵.
۴. شفیعی، محمد، مفسران شیعه، ص۱۸۶.
۵. خرمشاهی، بهاءالدین، تفسیر و تفاسیر جدید، ص۱۷۹.


منبع

[ویرایش]
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «تفاسیر قرن چهاردهم»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۶/۱۵.    


جعبه ابزار