تفسیر صنعانی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتفسیر صنعانی ممکن است عنوان برای کتاب‌های ذیل باشد:

تفسیر عبدالرزاق صنعانی، تفسیر ابن همام صنعانی اثـر‌ عبدالرزاق بن همام بن نافع حمیری یمانی، از مفسران و محدثان امامیه و از اصحاب
تفسیر المنصور بالله صنعانی، اثر امام المنصور باللّه القاسم از ائمه زیدیه و سلاطین یمن، فقیه و مفسر


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار