تفسیر طاووس یمانی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتفسیر طاووس یمانی اثر ابوعبدالرحمن طاووس (م ۱۰۶ ق) فرزند کیسان یمانی، نقل روایات تفسیری او در تفسیرهای دیگر به معنای موجود بودن تفسیرش نیست. وی از مفسرین شیعه و فقهای امامیه بود.


استاد و مذهب یمانی

[ویرایش]

وی تفسیر و علوم قرآن را از ابن عباس فراگرفت و ابن قتیبه در کتاب خود المعارف تصریح به تشیع وی کرده است.

نقل روایات یمانی در تفاسیر

[ویرایش]

سیوطی او را در طـبـقه تابعین از مفسرین یاد کرده و قول ابن تیمیه را که اعلم الناس در علم تفسیر بود تاکید می‌دارد.
صـاحـب کشف الظنون وی را در عداد مفسرین از تابعین ضبط کرده و روایات وی در تفاسیر اصحابنا الامامیه آمده است از جمله در تفسیر فرات در تفسیر سوره ن و القلم. تفسیر وی به شیوه روائی است که مفسرین دیگر از آن نقل کرده و خود تفسیر اکنون وجود ندارد.
[۳] صدر، سیدحسن، تاسیس الشیعة، ص۳۲۵.
[۱۳] شفیعی، محمد، مفسران شیعه، ص۷۰.
(صفة الصفوة).

پانویس

[ویرایش]
 
۱. ابن قتیبه دینوری، عبدالله بن مسلم، المعارف، ص۶۲۴.    
۲. امین، سیدمحسن، اعیان الشیعة، ج۷، ص۳۹۵.    
۳. صدر، سیدحسن، تاسیس الشیعة، ص۳۲۵.
۴. ذهبی، محمدحسین، التفسیر و المفسرون، ج۱، ص۸۵.    
۵. ذهبی، محمدبن احمد، تذکرة الحفاظ، ج۱، ص۶۹.    
۶. سیوطی، عبدالرحمن بن ابی‌بکر، الاتقان فی علوم القرآن، ج۴، ص۲۴۰.    
۷. آقابزرگ تهرانی، محمدمحسن، الذریعة، ج۴، ص۲۷۹    .
۸. ابن داود، حسن بن علی، رجال، ص۱۱۲.    
۹. شیخ طوسی. محمد بن حسن، رجال، ص۱۱۶.    
۱۰. اردبیلی، محمد بن علی، جامع الرواة، ج۱، ص۴۲۰.    
۱۱. فرات کوفی، فرات بن ابراهیم، تفسیر فرات کوفی، ص۲۲.    
۱۲. خویی، سیدابوالقاسم، معجم الرجال الحدیث، ج۱۰، ص۱۶۹.    
۱۳. شفیعی، محمد، مفسران شیعه، ص۷۰.
۱۴. ابن حجر عسقلانی، احمد بن علی، تهذیب التهذیب، ج۵، ص۸.    
۱۵. ابونعیم، احمد بن عبدالله، حلیة الاولیاء، ج۴، ص۳.    


منبع

[ویرایش]
سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «تفاسیر قرن دوم»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۵/۳/۵.    


جعبه ابزار