تفسیر کبیر ابن متوج (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتفسیر کبیر ابن متوج ممکن است عنوان برای کتاب‌ها و تفاسیر ذیل باشد:

تفسیر کبیر ابن متوج (جمال‌الدین احمد)، اثر جمال‌الدین ابوناصر احمد (م ۸۲۰ ق) فرزند عبداللّه بن متوج بحرانی معروف به ابن متوج، از مفسران شیعه
تفسیر کبیر ابن متوج (فخرالدین احمد)، اثر فخرالدین احمد (م ق ۸۳۶ ق) فرزند عبداللّه متوج بحرانی، از مفسران شیعه، نوه جمال‌الدین احمد


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار