تفسیر کبیر (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتفسیر کبیر ممکن است عنوان برای کتاب‌های ذیل باشد:

تفسیر کبیر (ابوالفتوح رازی)، تفسیر ابوالفتوح رازی، کهن‌ترین و مشروح‌ترین تفسیر شیعی، به فارسی
تفسیر کبیر (فخر رازی)، تفسیری کلامی نوشته فخرالدین رازی، متکلم و مفسر اشعری قرن ششم و هفتم


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار