تفکیک قوا (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتفکیک قوا ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

تفکیک قوا (حقوق عمومی)، اصلی در حقوق عمومی برای جلوگیری از استبداد و تمرکز قدرت
تفکیک قوا در جهان اسلام، تفکیک قوا بر اساس مبانی اسلام با حفظ حاکمیت اسلام


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار