تقدم و تاخر (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتقدم و تاخر ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

قرآن
تقدم و تاخر (علوم قرآنی)، جابه جا کردن یک لفظ از جایگاه طبیعی آن در کلام، از اسلوب بلاغی قرآن و از اسباب اجمال

فلسفه
تقدم و تاخر (فلسفه)، تقدم و تأخر (یا سبق و لحوق)، از اصطلاحات فلسفی و مسائل فلسفه
تقدم و تاخر بالحق، تقدم و تأخر از خواص و عوارض ذاتی وجود بماهو موجود؛ تقدم و تأخر بالحق وجود بر دیگری
تقدم و تاخر به زمان، تقدم و تأخر از خواص و عوارض ذاتی وجود بماهو موجود؛ تقدم و تأخر به نسبت زمان وجود بر دیگری
تقدم و تأخر بالشرف، تقدم و تأخر از خواص و عوارض ذاتی وجود بماهو موجود؛ تقدم و تأخر به نسبت شرافت وجود بر دیگری
تقدم و تأخر به حقیقت و مجاز، تقدم و تأخر از خواص و عوارض ذاتی وجود بماهو موجود؛ تقدم و تأخر به نسبت حقیقت و مجاز
تقدم و تأخر به علیت، تقدم و تأخر از خواص و عوارض ذاتی وجود بماهو موجود؛ تقدم و تأخر علی وجود بر دیگری
تقدم و تأخر دهری، تقدم و تأخر از خواص و عوارض ذاتی وجود بماهو موجود؛ تقدم و تأخر دهری وجود
تقدم و تأخر رتبی، تقدم و تأخر از خواص و عوارض ذاتی وجود بماهو موجود؛ تقدم و تأخر رتبی وجود بر دیگری
تقدم و تأخر طبعی، تقدم و تأخر از خواص و عوارض ذاتی وجود بماهو موجود؛ تقدم و تأخر طبعی وجود بر دیگری
تقدم و تاخر بالجوهر، تقدم و تأخر از خواص و عوارض ذاتی وجود بماهو موجود؛ تقدم و تأخر جوهری وجود بر دیگری


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار