تقسیمات کشوری (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتقسیمات کشوری ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

تقسیمات کشوری (علوم سیاسی)، سلسله مراتبی اداری ـ سیاسی در تقسیم هر کشور به واحدهای کوچکتر
تقسیمات کشوری (ایران)، سلسله مراتبی اداری ـ سیاسی در تقسیم کشور ایران به واحدهای کوچکتر در طول تاریخ


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار