تقلید از رهبران شرک (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افدر این مقاله بررسی آیاتی از قرآن کریم، در مورد کسانی که کورکورانه از رهبران شرک خود تقلید می‌کردند، می‌پردازیم.


مایه حسرت و خسران

[ویرایش]

یوم تقلب وجوههم فی النار یقولون یــلیتنا اطعنا الله واطعنا الرسولا• وقالوا ربنا انا اطعنا سادتنا وکبراءنا فاضلونا السبیلا. «در آن روز که صورت‌های آنها در آتش (دوزخ) دگرگون خواهد شد (از کار خود پشیمان می‌شوند و) می‌گویند‌ ای کاش خدا و پیامبر را اطاعت کرده بودیم. و می‌گویند: پروردگارا! ما از رؤسا و بزرگان خود اطاعت کردیم و ما را گمراه ساختند».
قال نوح رب انهم عصونی واتبعوا من لم یزده ماله وولده الا خسارا• وقد اضلوا کثیرا ولا تزد الظــلمین الا ضلـلا.
«نوح (بعد از یأس از هدایت آنها) عرض کرد پروردگارا! آنها نافرمانی من کردند، و از کسانی پیروی نمودند که اموال و فرزندانشان چیزی جز زیانکاری بر آنها نیفزوده. و آنها گروه بسیاری را گمراه کردند خداوندا! ظالمان را جز ضلالت میفزا!».

تقلید کورکورانه مشرکان

[ویرایش]

اذ تبرا الذین اتبعوامن الذین اتبعوا وراوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب• وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرة فنتبرا منهم کما تبرءوا منا کذلک یریهم الله اعمــلهم حسرت علیهم وما هم بخـرجین من النار.
«در آن هنگام رهبران (و معبودهای انسانی و شیطانی) از پیروان خود بیزاری می‌جویند و کیفر خدا را مشاهده می‌کنند و دستشان از همه جا کوتاه می‌شود. و (در این موقع) پیروان می‌گویند کاش بار دیگر ما به دنیا برمی‌گشتیم تا از این پیشوایان گمراه بیزاری جوئیم آنچنان که آنها (امروز از ما بیزاری جستند (آری) این چنین خداوند اعمال آنها را بصورت حسرت‌زائی به آنها نشان می‌دهد و هرگز از آتش (دوزخ) خارج نخواهند شد».

بیزاری رهبران مشرک

[ویرایش]

اذ تبرا الذین اتبعوا من الذین اتبعوا وراوا العذاب وتقطعت بهم الاسباب• وقال الذین اتبعوا لو ان لنا کرة فنتبرا منهم کما تبرءوا منا کذلک یریهم الله اعمــلهم حسرت علیهم وما هم بخـرجین من النار.
هنگامی که پرده‌های جهل و غرور و غفلت از مقابل چشمانشان کنار می‌رود و به اشتباه خود پی می‌برند، ولی از آنجا که هیچ تکیه‌گاه و پناهگاهی ندارند از شدت بیچارگی بی‌اختیار دست به دامن معبودان و رهبران خود می‌زنند اما (در این هنگام رهبران گمراه آنها دست رد به سینه آنان می‌کوبند و از پیروان خود تبری می‌جویند) (اذ تبرا الذین اتبعوا من الذین اتبعوا).
(و در همین حال عذاب الهی را با چشم خود می‌بینند و دستشان از همه جا کوتاه می‌شود) (و راوا العذاب و تقطعت بهم الاسباب).
بدیهی است منظور از معبودها در اینجا بتهای سنگی و چوبی نیستند، بلکه انسان‌های جبار و خودکامه و شیاطینی هستند که این مشرکان، خود را دربست در اختیارشان گذاردند، و تسلیم بی‌قید و شرط در مقابل آنها شدند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. احزاب/سوره۳۳، آیه۶۶.    
۲. احزاب/سوره۳۳، آیه۶۷.    
۳. تفسیر نمونه، آیت الله ناصر مکارم شیرازی، ج۱۷، ص۴۳۸.    
۴. نوح/سوره۷۱، آیه۲۱.    
۵. نوح/سوره۷۱، آیه۲۴.    
۶. تفسیر نمونه، آیت الله ناصر مکارم شیرازی، ج۲۵، ص۸۰.    
۷. ترجمه تفسیر المیزان، سید محمد حسین طباطبائی، ج۲۰، ص۵۰.    
۸. بقره/سوره۲، آیه۱۶۶.    
۹. بقره/سوره۲، آیه۱۶۷.    
۱۰. تفسیر نمونه، آیت الله ناصر مکارم شیرازی، ج۱، ص۵۶۳.    
۱۱. بقره/سوره۲، آیه۱۶۶.    
۱۲. بقره/سوره۲، آیه۱۶۷.    
۱۳. تفسیر نمونه، آیت الله ناصر مکارم شیرازی، ج۱، ص۵۶۶.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «تقلید از رهبران شرک».    جعبه ابزار