تقلید استمراری

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتقلید استمراری به تداوم تقلید از یک مجتهد ، بعد از مرگ وی را می گویند.


تعریف

[ویرایش]

تقلید استمراری، مقابل تقلید ابتدایی و به معنای باقی ماندن بر تقلید از مجتهد میت است؛ به بیان دیگر، به عمل کسی که از مجتهد زنده‌ای تقلید می‌کند و بعد از مرگ او نیز به تقلید از وی ادامه می‌دهد، تقلید استمراری می‌گویند.

اقوال اصولیون در تقلید استمراری

[ویرایش]

درباره جواز و عدم جواز تقلید استمراری از میت، میان اصولیون و فقهای شیعه اختلاف وجود دارد:
۱. مشهور اصولیون و فقها به نقل از تقریرات «شیخ انصاری» - به عدم جواز بقای بر تقلید از میت معتقد هستند؛
۲. برخی دیگر هم چون «امام خمینی رحمة‌الله‌علیه» به جواز بقای بر تقلید از میت معتقد هستند.
در کتاب «تحریر الوسیله» آمده است: «لا یجوز تقلید المیت ابتدائا، نعم یجوز البقاء علی تقلیده بعد تحققه بالعمل ببعض المسائل مطلقا و لو فی المسائل التی لم یعمل بها علی الظاهر».
۳. برخی همانند مرحوم «سید ابوالحسن اصفهانی» بین مسائلی که مقلد به آنها عمل کرده است، و مسائلی که به آنها عمل نکرده است، تفصیل داده‌اند و بقای بر تقلید را در فرض اول جایز، و در فرض دوم، غیر جایز دانسته‌اند؛
۴. کسانی هم چون مرحوم «حکیم» میان اعلم بودن مجتهد میت از مجتهد حی و عدم آن تفصیل داده‌اند و در صورت اول، به جواز تقلید و در صورت دوم، به عدم جواز آن حکم داده‌اند.

تاریخچه طرح بحث

[ویرایش]

بحث بقای بر تقلید از میت که از آن به تقلید استمراری تعبیر می‌شود، از مسائل جدید در قرن سیزدهم، یعنی عصر کسانی هم چون «صاحب فصول» و صاحب «جواهر»؛ بوده و قبل از آن بحثی با عنوان «تقلید استمراری» مطرح نبوده است.
[۳] نوری، حسین، مسائل من الاجتهاد و التقلید و مناصب الفقیه، ص (۱۷۱-۱۶۶).
[۵] حایری، عبد الکریم، دررالفوائد، ص۷۰۴.
[۷] آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۵۴۵.
[۹] شیرازی، محمد، الوصول الی کفایة الاصول، ج۵، ص۴۴۲.
[۱۱] قدیری، محمد حسن، البحث فی رسالات عشر، ص۴۲۷.


پانویس

[ویرایش]
 
۱. سبحانی تبریزی، جعفر، الرسائل الاربع قواعد اصولیة و فقهیة، ج۳، ص۱۸۳.    
۲. اصفهانی، محمد حسین، الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة، ص۴۲۲.    
۳. نوری، حسین، مسائل من الاجتهاد و التقلید و مناصب الفقیه، ص (۱۷۱-۱۶۶).
۴. مکارم شیرازی، ناصر، انوار الاصول، ج۳، ص۶۸۲.    
۵. حایری، عبد الکریم، دررالفوائد، ص۷۰۴.
۶. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۴۷۸.    
۷. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص۵۴۵.
۸. حکیم، محمد سعید، المحکم فی اصول الفقه، ج۶، ص۳۴۴.    
۹. شیرازی، محمد، الوصول الی کفایة الاصول، ج۵، ص۴۴۲.
۱۰. خویی، ابوالقاسم، مصباح الاصول، ج۳، ص۴۵۶.    
۱۱. قدیری، محمد حسن، البحث فی رسالات عشر، ص۴۲۷.


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۳۴۸، برگرفته از مقاله «تقلید استمراری».    


جعبه ابزار