تقلید انسدادی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتقلید انسدادی یعنی تقلید از مجتهدِ قائل به انسداد باب علم و علمی در احکام شرعی می‌باشد.


تعریف

[ویرایش]

تقلید از مجتهدی که باب علم و علمی را نسبت به احکام شرعی بسته می‌داند، تقلید انسدادی نام دارد.

تقلید از مجتهد انسدادی

[ویرایش]

بر تقلید از مجتهد انسدادی اشکال عمده‌ای وارد است وآن این که ادله جواز تقلید شامل آن نمی‌شود، چون ادله مذکور، بر جواز رجوع جاهل به عالم دلالت می‌کند نه رجوع به جاهل، در حالی که مجتهد انسدادی، اعتراف می‌کند که من نسبت به احکام، عالم نیستم.
تقلید از مجتهد انسدادی محل اشکال است، چه به حجیت ظن انسدادی، بنابر مبنای کشف معتقد باشیم و چه بنابر مبنای حکومت؛ یعنی خواه بعد از تمام بودن مقدمات انسداد، عقل کشف کند که شارع در چنین وضعی، ظن انسدادی را یک حجت شرعی قرار داده (کشف)؛ و خواه بعد از تمامیت مقدمات انسداد، عقل به طور مستقل به حجیت ظن انسدادی حکم کند (حکومت).
[۲] آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص (۵۳۱-۵۳۰).
[۳] حایری، عبد الکریم، دررالفوائد، ص (۶۹۴-۶۹۳).
[۴] فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۶، ص (۳۴۰-۳۳۶).


پانویس

[ویرایش]
 
۱. خوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، آص۴۶۴.    
۲. آخوند خراسانی، محمد کاظم بن حسین، کفایة الاصول، ص (۵۳۱-۵۳۰).
۳. حایری، عبد الکریم، دررالفوائد، ص (۶۹۴-۶۹۳).
۴. فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۶، ص (۳۴۰-۳۳۶).


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۳۵۰، برگرفته از مقاله «تقلید انسدادی».    


جعبه ابزار