تقلید در اصول عقاید

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتقلید در اصول عقاید یعنی تقلید کردن شخص از مجتهد، در امور اعتقادی می‌باشد.


تعریف

[ویرایش]

تقلید در اصول عقاید یا اصول دین، مقابل تقلید در فروع دین بوده و به این معنا است که شخص در امور اعتقادی، نظر و رای دیگری را از روی تعبد و بی دلیل پذیرفته و به آن ملتزم شود، مانند آن که در اعتقاد به توحید و یا معاد از مجتهدی تقلید نماید.

اقوال اصولیین

[ویرایش]

نظریه مشهور اصولیون و دیگر علمای اسلام آن است که در اصول عقاید، تقلید جایز نیست.

تقلید در فروعات فقهی

[ویرایش]

بعضی معتقدند همان‌گونه که در اصول اعتقادی تقلید جایز نیست، در فروعات فقهی هم جایز نیست، اما باید گفت که مسائل اصول دین محدود و معدود بوده و تحصیل علم درباره آنها هر چند به صورت اجمال - ممکن و آسان می‌باشد، به خلاف مسائل فرعی که فراوان بوده و اجتهاد درباره آنها برای بسیاری از مجتهدان نیز تا آخر عمر میسر نمی‌شود، تا چه رسد به توده مردم.
[۱] جزایری، محمدجعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، ج۸، ص۵۳۱.
[۲] مشکینی، علی، تحریر المعالم، ص۲۱۸.
[۶] انصاری، مرتضی بن محمد امین، فرائد الاصول، ج۱، ص۲۸۴.
[۷] فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۶، ص۳۸۶.
[۸] فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۶، ص۴۰۲.
[۹] بروجردی، محمد، مبانی حقوق اسلامی (مختلف الاصول)، ص۱۹۲.
[۱۱] میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانین الاصول، ج۲، ص (۱۶۴-۱۶۰).


پانویس

[ویرایش]
 
۱. جزایری، محمدجعفر، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة، ج۸، ص۵۳۱.
۲. مشکینی، علی، تحریر المعالم، ص۲۱۸.
۳. مشکینی، علی، اصطلاحات الاصول، ص۱۸.    
۴. اصفهانی، محمد حسین، الفصول الغرویة فی الاصول الفقهیة، ص۴۱۲.    
۵. حلی، حسن بن یوسف، مبادی الوصول الی علم الاصول، ص۲۴۶.    
۶. انصاری، مرتضی بن محمد امین، فرائد الاصول، ج۱، ص۲۸۴.
۷. فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۶، ص۳۸۶.
۸. فاضل لنکرانی، محمد، کفایة الاصول، ج۶، ص۴۰۲.
۹. بروجردی، محمد، مبانی حقوق اسلامی (مختلف الاصول)، ص۱۹۲.
۱۰. محقق حلی، جعفر بن حسن، معارج الاصول، ص۱۹۹.    
۱۱. میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمد حسن، قوانین الاصول، ج۲، ص (۱۶۴-۱۶۰).


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۳۵۰، برگرفته از مقاله «تقلید در اصول عقاید».    


جعبه ابزار