تقلید (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتقلید ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

قرآن
تقلید در قرآن، پیروی از دیگری بدون درخواست حجت و دلیل
تقلید قربانی، علامت گذاری قربانی برای معلوم شدن قربانی حج
تقلید در اصول دین، پیروی از دیگران در اصول دین بدون تحقیق
تقلید پس از اسلام، تقسیم تقلید به دو نوع معقول و غیرمعقول و توصیه اسلام به تقلید معقول
تقلید در حج، آویختن ریسمان، کفش کهنه یا کمربند بر گردن شتر، گاو و گوسفند به علامت قربانی

فقه
تقلید (فقه)، ابواب بحث شده در باره تقلید
تقلید (اصول)، عمل یا عزم بر عملِ به قول مجتهد جامع الشرایط
تعریف تقلید، تقلید مصدر «قلّد» به معناى انداختن گردنبند و یا قلاده به گردن کسى
بقا بر تقلید، به معنای استمرار تقلید از مجتهد جامع الشرایط پس از مرگ وی
پیشینه تقلید، تاریخچه تقلید فقهی در شیعه
تبدل تقلید، تغییر تقلید از یک مجتهد به مجتهد دیگر
تقلید ابتدایی، تقلید از مجتهد مرده، بدون پیشینه‌ی تقلید از او در زمان حیاتش
تقلید فقهی، بحث تقلید از مجتهد در فقه
تقلید میت، تقلید از مجتهدِ از دنیا رفته
تقلید مجتهد مطلق، تقلید از مجتهدِ دارای قوه استنباط در همه ابواب فقه
تقلید استمراری، تداوم تقلید از یک مجتهد ، بعد از مرگ وی
تقلید اعلم، تقلید از تواناترین مجتهد در استنباط احکام شرعی
تقلید غیر اعلم، تقلید از مجتهدِ دارای مرتبه علمی پایین تر
تقلید انسدادی، تقلید از مجتهدِ قائل به انسداد باب علم و علمی در احکام شرعی
تقلید حی، تقلید در احکام شرعی از مجتهد زنده
تقلید در اصول عقاید، تقلید کردن شخص از مجتهد، در امور اعتقادی
تقلید در فروع دین، تقلید و پیروی از مجتهد در فروع دین
تقلید صحابی، پیروی کردن تابعین و کسانی که بعد از آنها می‌آیند، از آرای صحابه رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌و‌آله‌وسلّم) در احکام شرعی فرعی
تقلید متجزی، تقلید از مجتهدِ دارای قوه استنباط در بعضی ابواب فقه
تقلید مفضول، تقلید از اعلم و یا غیراعلم

کاربردهای دیگر
تقلید السیف، مراسمِ شمشیربستن سلاطین عثمانی در یکی از نخستین روزهای جلوسرده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار