تقوا و اخلاص (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی اف



اگر کسانی صادقانه و با اخلاص مردم را دعوت به دین کنند در گرایش مردم به خدا و تقوا تأثیر زیادی دارد.


نتیجه داشتن اخلاص

[ویرایش]

اخلاص مبلغان دین ، در گرایش مردم به تقوا نقش اساسی دارد.
«وما اسـلکم علیه من اجر ان اجری الا علی رب العــلمین• فاتقوا الله واطیعون•...• فاتقوا الله واطیعون• وما اسـلکم علیه من اجر ان اجری الا علی رب العــلمین؛ من برای این دعوت، هیچ مزدی از شما نمی‌طلبم؛ اجر من تنها بر پروردگار عالمیان است!• پس، تقوای الهی پیشه کنید و مرا اطاعت نمایید!•...• پس تقوای الهی پیشه کنید و مرا اطاعت نمایید!• من در برابر این دعوت، هیچ اجر و پاداشی از شما نمی‌طلبم؛ اجر و پاداش من تنها بر پروردگار عالمیان است.».
«فاتقوا الله واطیعون• وما اسـلکم علیه من اجر ان اجری الا علی رب العــلمین؛ پس تقوای الهی پیشه کنید و مرا اطاعت نمایید!• من در برابر این دعوت، اجر و پاداشی از شما نمی‌طلبم؛ اجر من تنها بر پروردگار عالمیان است!».
«فاتقوا الله واطیعون• وما اسـلکم علیه من اجر ان اجری الا علی رب العــلمین؛ پس تقوای الهی پیشه کنید و مرا اطاعت نمایید!• من در برابر این دعوت، اجری از شما نمی‌طلبم، اجر من فقط بر پروردگار عالمیان است!».

← داشتن تقوا


تقوا را پیشه کنید و از خدا بپرهیزید و مرا اطاعت نمائید(که اطاعتم اطاعت او است)(فاتقوا الله و اطیعون).این را نیز بدانید که من در برابر این دعوت از شما اجر و پاداشى نمى طلبم تنها اجر و مزد من بر پروردگار عالمیان است(و ما اسئلکم علیه من اجر ان اجرى الا على رب العالمین).همان جمله هاى متحد المال و کاملا حساب شده که در آغاز دعوت سایر پیامبران آمده است: دعوت به تقوى، تاکید بر سابقه امانت در میان مردم، و تاکید بر این مساله که این دعوت الهى تنها انگیزه معنوى دارد و هیچ چشم داشت مادى از هیچکس در آن نیست، تا بهانه جویان و بدبینان آن را وسیله فرار خود قرار ندهند.
«فاتقوا الله واطیعون• وما اسـلکم علیه من اجر ان اجری الا علی رب العــلمین؛ پس تقوای الهی پیشه کنید و مرا اطاعت نمایید!•من در برابر این دعوت، پاداشی از شما نمی‌طلبم؛ اجر من تنها بر پروردگار عالمیان است!».

پانویس

[ویرایش]
 
۱. شعراء/سوره۲۶، آیه۱۰۹.    
۲. شعراء/سوره۲۶، آیه۱۱۰.    
۳. شعراء/سوره۲۶، آیه۱۲۶.    
۴. شعراء/سوره۲۶، آیه۱۲۷.    
۵. شعراء/سوره۲۶، آیه۱۴۴.    
۶. شعراء/سوره۲۶، آیه۱۴۵.    
۷. شعراء/سوره۲۶، آیه۱۶۳.    
۸. شعراء/سوره۲۶، آیه۱۶۴.    
۹. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیرنمونه، ج۱۵، ص۳۳۱-۳۳۲.    
۱۰. شعراء/سوره۲۶، آیه۱۷۹.    
۱۱. شعراء/سوره۲۶، آیه۱۸۰.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «تقوا و اخلاص»    



جعبه ابزار