تقوا و حاکمیت خدا (قرآن)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افیکی از مستلزمات تقواپیشگی اعتقاد به حاکمیت خداوند است.


توجه به حاکمیت خدا

[ویرایش]

در آیات قرآن اعتقاد به حاکمیت خداوند، مستلزم تقواپیشگی انسان ذکر شده است.
«قل... امن یملک السمع والابصـر... ومن یدبر الامر فسیقولون الله فقل افلا تتقون؛ بگو: چه کسی شما را از آسمان و زمین روزی می‌دهد؟ یا چه کسی مالک (و خالق) گوش و چشمهاست؟ و چه کسی زنده را از مرده، و مرده را از زنده بیرون می‌آورد؟ و چه کسی امور (جهان) را تدبیر می‌کند؟ بزودی (در پاسخ) می‌گویند: خدا، بگو: پس چرا تقوا پیشه نمی‌کنید (و از خدا نمی‌ترسید)؟!».

← حاکمیت جهان


در ادامه آیه اضافه مى کند: (چه کسى است که امور این جهان را تدبیر مى کند)؟ (و من یدبر الامر).در حقیقت نخست سخن از آفرینش مواهب ، سپس سخن از حافظ و نگهبان و مدبر آنها است. بعد از آنکه قرآن این سؤ الات سه گانه را مطرح مى کند بلافاصله مى گوید: (آنها بزودى در پاسخ خواهند گفت : الله)
از این جمله به خوبى استفاده مى شود که حتى مشرکان و بت پرستان عصر جاهلیت خالق و رازق و حیاتبخش و مدبر امور جهان هستى را خدا مى دانستند، و این حقیقت را از طریق عقل و هم از راه فطرت دریافته بودند که این نظام حساب شده جهان نمى تواند مولود بى نظمى و یا مخلوق بتها باشد.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. یونس/سوره۱۰، آیه۳۱.    
۲. مکارم شیرازی، ناصر، تفسیر نمونه، ج۷، ص۲۷۸.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ قرآن، مرکز فرهنگ و معارف قرآن، برگرفته از مقاله «تقوا و حاکمیت خدا»    جعبه ابزار