تقیید افرادی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتقیید اَفرادی به خارج کردن برخی افراد از شمول یک مفهوم مطلق اطلاق می‌شود.


تعریف

[ویرایش]

تقیید افرادی، مقابل تقیید انواعی و به معنای خارج کردن برخی از افراد مفهوم مطلق از سریان و شمول مفهوم آن می‌باشد؛ به بیان دیگر، تقیید مطلق به لحاظ افراد و مصادیق خارجی آن، تقیید افرادی نام دارد.

مثال

[ویرایش]

برای مثال، دلیل مطلق می‌گوید: «اکرم العالم»؛ یعنی: اکرام تمامی افراد عالم واجب است، به گونه‌ای که حکم وجوب اکرام به تعداد افراد عالم، منحل می‌گردد. و سپس دلیل دیگری می‌گوید: «لا تکرم زیدا العالم»؛ در این جا زید که یکی از عالمان است از مجموعه افراد مطلق خارج می‌گردد.
بنابراین، به تقییدی که در ناحیه افراد مفهوم مطلق صورت گرفته و سبب خارج شدن برخی از آن از حکم مطلق می‌شود، تقیید افرادی می‌گویند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، ج۱، ۲، ص۵۷۳.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۳۵۳، برگرفته از مقاله «تقیید اَفرادی».    


جعبه ابزار