تقیید انواعی

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتقیید انواعی به خارج کردن مفهومی کلّی از شمول یک مفهوم مطلق اطلاق می‌شود.


تعریف

[ویرایش]

تقیید انواعی، مقابل تقیید افرادی و به معنای خارج کردن مفهومی کلی صنف یا نوعی از انواع از تحت شمول مفهوم مطلق است. بنابراین تقیید مطلق به لحاظ صنف و یا نوع ، که از مفاهیم کلی است، تقیید انواعی نام دارد؛ مثل آن که دلیل مطلق بگوید: «اکرم العالم» که وجوب اکرام را بر همه اصناف عالمان، چه عالمان نحو ، چه عالمان صرف و چه غیر آنها و چه علمای فاسق و چه غیر فاسق شامل نموده، و پس از آن دلیل دیگری بگوید: «لاتکرم الفساق من العلما»؛ فساق در اینجا صنف خاصی از علما هستند که از شمول مطلق (العالم) خارج شده‌اند.

پانویس

[ویرایش]
 
۱. نائینی، محمد حسین، فوائد الاصول، ج۱، ۲، ص۵۷۳.    


منبع

[ویرایش]

فرهنگ‌نامه اصول فقه، تدوین توسط مرکز اطلاعات و مدارک اسلامی، ص۳۵۳، برگرفته از مقاله «تقیید انواعی».    


جعبه ابزار