تقی اصفهانی (ابهام‌زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتقی اصفهانی ممکن است اشاره به اشخاص و شخصیت‌های ذیل باشد:

تقی مثال قهپایه‌ای اصفهانی، شاعر ادیب در اصفهان
تقی بن اسماعیل اصفهانی، از خطاطان قرن سیزدهم هجری
تقی بن محمدحسین خوراسکانی اصفهانی، عالم فاضل صالح، از فضلای اوایل قرن چهاردهم هجری
تقی بن محمدکاظم بهروز اصفهانی، شاعر ادیب در اصفهان
تقی خوشنویس اصفهانی، از خوشنویسان خط نستعلیق در زمان شاه سلیمان صفوی
تقی ضمیر حلوائی اصفهانی، متخلّص به «ضمیر» شاعر ادیب، در اصفهان
تقی بن محمد فداکار ترک همدانی اصفهانی، از فعالّان سیاسی و اجتماعی معاصر در اصفهان
تقی مثال قهپایه‌ای اصفهانی، شاعر ادیب در اصفهان
تقی منشی نوری اصفهانی، طاط هنرمند قرن چهاردهم هجری در اصفهان
سیدتقی بن حسین فاطمی نائینی اصفهانی، از دانشمندان و ریاضی‌دانان معاصر در اصفهان
سیدتقی بن حسین هاشمی دهسرخی اصفهانی، از علمای قرن چهاردهم هجری در اصفهان
سیدتقی بن محمدعلی حسینی اصفهانی، از خطاطان و نویسندگان کتب در اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار