تقی (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتقی ممکن است اسم برای اشخاص ذیل باشد:

تقی بن نجم حلبی، ابوالصَّلاح تقی ‌بن نجم حلبی، فقیه و متکلم امامی قرن چهارم و پنجم
تقی ریاحی، متولد (۱۲۸۹ش) در اصفهان و از درجه‌داران ارتشی دوره پهلوی و از طرفداران دکتر مصدق
تقی طباطبائی قمی‌، از علمای شیعه در قرن چهاردهم هجری قمری
تقی مثال قهپایه‌ای اصفهانی، شاعر ادیب در اصفهان
تقی بن اسماعیل اصفهانی، از خطاطان قرن سیزدهم هجری
تقی بن محمدحسین خوراسکانی اصفهانی، عالم فاضل صالح، از فضلای اوایل قرن چهاردهم هجری
تقی بن محمدکاظم بهروز اصفهانی، شاعر ادیب در اصفهان
تقی خوشنویس اصفهانی، از خوشنویسان خط نستعلیق در زمان شاه سلیمان صفوی
تقی ضمیر حلوائی اصفهانی، متخلّص به «ضمیر» شاعر ادیب، در اصفهان
تقی بن محمد فداکار ترک همدانی اصفهانی، از فعالّان سیاسی و اجتماعی معاصر در اصفهان
تقی مثال قهپایه‌ای اصفهانی، شاعر ادیب در اصفهان
تقی منشی نوری اصفهانی، طاط هنرمند قرن چهاردهم هجری در اصفهان
سیدتقی بن حسین فاطمی نائینی اصفهانی، از دانشمندان و ریاضی‌دانان معاصر در اصفهان
سیدتقی بن حسین هاشمی دهسرخی اصفهانی، از علمای قرن چهاردهم هجری در اصفهان
سیدتقی بن محمدعلی حسینی اصفهانی، از خطاطان و نویسندگان کتب در اصفهان


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار