تلگراف (ابهام زدایی)

ذخیره مقاله با فرمت پی دی افتلگراف ممکن است در معانی ذیل به کار رفته باشد:

تلگراف (فقه)، دستگاه جهت ارسال پیام و دارای کاربرد در فقه اسلامی
تلگراف در ایران، تلگراف، نخستین دستگاه مخابراتی در ایران


رده‌های این صفحه : ابهام‌زدایی
جعبه ابزار